S nami kvalitne, bezpečne a ekologicky.

E-cycling s.r.o. ponúka ekologické aj ekonomické riešenie, ktoré pomáha zvyšovať environmentálnu zodpovednosť, prispieva k ochrane životného prostredia a k úspore prírodných zdrojov. Spoločnosť E-cycling s.r.o. je kolektívnou organizáciou pre nakladanie s elektroodpadom. Zabezpečuje zber, prepravu a ekologické spracovanie vyradených elektrospotrebičov u autorizovaných spracovateľov
v kategóriách veľkých a malých domácich spotrebičov, informačných technológií a telekomunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, osvetľovacích zariadení, elektrických a elektronických nástrojov, hračiek a zariadení určených na športové a rekreačné účely, zdravotníckych prístrojov, prístrojov na monitorovanie a kontrolu a predajných automatov.

Ponúkame svojim členom splnenie zákonných povinností v oblasti elektrozariadení a obalov:

  • Registrácia Vašej spoločnosti v Registri povinných osôb a v Registri výrobcov elektrozariadení, ktorý vedie Ministerstvo životného prostredia SR
  • Registrácia na Recyklačnom fonde
  • Vedenie a uchovávanie evidencie obalov a odpadov z obalov
  • Kvartálne a ročné ohlasovanie údajov z evidencie na Ministerstvo životného prostredia SR, Obvodné úrady životného prostredia a Recyklačný fond
  • Plnenie záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov, ustanovených nariadením vlády SR č. 91/2011
  • Plnenie ustanovených limitov pre zhodnotenie elektroodpadu a zabezpečenie plnenia cieľov odpadového hospodárstva
  • Bezplatné odborné poradenstvo v oblasti problematiky odpadov z obalov a elektrozariadení